Πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση / εταιρεία «ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΛΤΔ» έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του Μέτρο / Καθεστώς 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων».

Επίσης ο κύριος στόχος μας η διασφάλίση της ποιότητας, της Δήμοσιας Υγείας και της ικανοποιήσης των καταναλωτών.

 

tuv-cyprus-logo-iso-22000-2